Регистрация
Добре дошъл или пък не !

Общи условия за предоставяне на услуги от Linx.bg и използване на сайта Linx.bg

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГИ И ИЗПОЛЗВАНЕ НА САЙТА
Предмет на настоящите Общи условия са взаимоотношенията между „ЛИНКС БГ.” ООД, с ЕИК:200419096, седалище и адрес на управление: гр. Варна 9002 , ж.к. Трошево, представлявано от управителя Емил Михайлов Загорски, наричано по-долу за краткост изпълнител, от една страна и всяко физическо или юридическо лице, изразило желание и подписало индивидуален договор в писмена форма, или, знаейки за тях, не ги е оспорило незабавно, наричано по-долу за краткост възложител или клиент от друга, за предоставяне на услуга за популяризиране на електронни сайтове.
С подписването на настоящите Общи условия клиентът декларира, че се е запознал с тяхното съдържание, разбрал го е и ги приема без възражения.

I.ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл.1. Настоящите Общи условия се считат за безусловно приети от клиента, след като:

1) Клиентът лично или чрез представител сключи индивидуален за предоставяне на услуга за за популяризиране на електронни сайтове с Дружеството договор;
2) Клиентът е знаел за Общите условия и не ги оспорва до момента, в който му е извършена договорената услуга.

При отказ за приемане на общите условия Дружеството има право да откаже сключването на сделката;

Измененията на настоящите Общи условия се считат за приети безусловно от възложителя, след като последният е бил уведомен за промените по начините, посочени в предходните текстове.
В случаите, когато страните са сключили индивидуален договор, в него могат да уговарят помежду си условия, различни от настоящите Общи условия. При несъотвестствие между уговореното от страните и Общите условия, има сила уговореното.
. С приемането на Общите условия договорът се счита за сключен.

II. ДАННИ ЗА ДРУЖЕСТВОТО
Чл. 2. Информация съгласно Закона за електронната търговия и Закона за защита на потребителите:
1.Наименование на Дружеството: „ЛИНКС БГ” ООД;
2.Данни за кореспонденция Email: support@linx.bg;
3.Вписване в публични регистри: ЕИК 200419096;
4.Надзорни органи:
4.1.Комисия за защита на личните данни Адрес: гр. София,ул. „Иван Евстатиев Гешов“ № 15, тел.: (02) 940 20 46 факс: (02) 940 36 40 Email: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg Уеб сайт: www.cpdp.bg.
4.2.Комисия за защита на потребителите Адрес: 1000 гр.София, пл.“Славейков“ №4А, ет.3, 4 и 6, тел.: 02 / 980 25 24 факс: 02 / 988 42 18 гореща линия: 0700 111 22 Уеб сайт: www.kzp.bg.
5.Регистрация по Закона за данък върху добавената стойност № BG 148015384.

III. ХАРАКТЕРИСТИКИ НА УСЛУГАТА
Чл. 3. Услугата, предоставяна от изпълнителят на възложителите включва следното:
1 Създаване на профил за управление в сайта на изпълнителя. От този момент нататък
2. С вече създадения лично от клиента профил в сайта на доставчика му се предоставя възможност за избиране на различни параметри на предоставената услуга.
3. След като е избрал даден параметър или конфигурация от параметри на предоставената услуга, клиентът се задължава да попълни изискуемата за избрания тип услуга информация, която може да бъде намерена в съответната помощна секция за съответно избраната услуга
3.1. Рискът от неверно подадена информация се поема изцяло от Клиента.
4. След лично преглеждане и изпращане на създадената от клиента заявка, той се задължава да заплати уговореното възнаграждение в рамките на 30 дневен срок.
5. Сроковете за изпълнение са опоменати в описанието при избор на даден параметър;
5.1. В случай на възникнали форсмажорни обстоятелства,случайни и юридически събития или такива събития, които по закон правят временно изпълнението на услугата невъзможно, срокът може да се удължи като се приспадне времето преди настъпването на тези обстоятелства.
6. Дружеството е длъжно да направи отчет след изпъление на услугата съобразно избрания от клиента параметър;

IV. ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГАТА
Чл. 4. (1) Изпълнителят предоставя, а възложителите използват услугата, съгласно функционалността и параметрите, обявени на сайта на изпълнителя.
(2) Изпълнителят предоставя услугата в рамките на добросъвестното, разумно и приетото в практиката и обичаите използване. Изпълнителят може да обявява примерно изброяване на недобросъвестното ползване и технически и софтуерни ограничения на услугата.
(3) В случай на установяване на отклонение от ползването съгласно ал. 2, изпълнителят има право временно или постоянно да ограничи или прекрати предоставянето на услугата.
Чл. 5. (1) За да използва услугата, възложителя трябва да въведе избрани от него име и парола за отдалечен достъп.
(2) Името и паролата за отдалечен достъп се определят от възложителя чрез извършване на онлайн регистрация в сайта на изпълнителя, съобразно посочената в него процедура.
(3) С попълване на данните си и натискане на бутоните „Съгласен съм с общите условия“ и „Регистрирай ме!“, клиентът декларира, че е запознат с тези общи условия, съгласен е с тяхното съдържание и се задължава безусловно да ги спазва.
(4) Изпълнителят потвърждава извършената от възложителя регистрация, чрез системно съобщение, след което между възложителя и изпълнителя възникват договорни отношения.
(5) При извършване на регистрацията възложителят се задължава да предостави верни и актуални данни. Възложителят се задължава при промяна своевременно да актуализира данните, посочени в регистрацията си.
(6) Изпълнителят има право да откаже регистрация на възложителя, ако са налице достатъчно основания да се предположи, че услугата ще се използва недобросъвестно от възложителя или в нарушение на тези общи условия. В случай на отказ, изпълнителят не е задължен да посочва на възложителя причината за отказа.
Чл.6. (1) Възложителят конфигурира избраната от него услуга в специално създадена за това секция в сайта на изпълнителя.
2) След надлежното конфигуриране на услугата от възложителя, тя подлежи на активиране от изпълнителя. Изпълнителят извършва активирането след преглед на всички параметри на конфигурираната услуга и съответствието й с изискванията на тези общи условия, закона, добросъвестността, защитата на потребителите и добрите нрави. В случай, че изпълнителят прецени, че услугата не е конфигурирана в съответствие с изискванията на тези общи условия, закона, добросъвестността, защитата на потребителите и добрите нрави, той може да откаже изпълнение на услугата или да изиска промяна на параметрите и/или описанието и услугата, преди да я активира.
Чл. 7. (1) Страна по договора с изпълнителя е възложителя на услугата съгласно данните, предоставени при регистрацията и съдържащи се в личния профил на Клиента. За избягване на съмнение, това са данните, с които е създаден акаунт при изпълнителя.
(2) Изпълнителят се съгласява, че възложителят има право да предостави управлението върху акаунта и услугата, включително и паролата и името за достъп, на трето лице, което предостави доказателства, от които е видно, че при сключване на договора с изпълнителя, създаването на акаунта, при регистрацията или в следващ момент възложителят е действал по възлагане или упълномощаване на трето лице. В този случай възложителят се съгласява, че всички негови претенции ще бъдат отправяни към третото лице, на което е предоставено управлението на акаунта, а не към изпълнителя на услугата.
(3) За да смени страната по договора и да прехвърли акаунта на трето лице, Възложителят трябва да заяви това изрично с писмено заявление към изпълнителя. Писмената форма ще се счита за спазена, ако възложителя изпрати на изпълнителя електронно писмо с достатъчна степен на достоверност относно авторството на писмото и неговото съдържание. В този случай, изпълнителят не носи отговорност към възложителя на услугата, ако прехвърли акаунта към трето лице вследствие на изпратено писмо за това, ако при нормален преглед може да се направи извод, че писмото в действителност е изпратено от възложителя на услугата.
(4) Независимо от горното изпълнителят има право да предприеме всякакви мерки, включително и блокиране на акаунт, достъп, информация, управление с оглед запазване на интересите на възложителя или трето лице до окончателното разрешаване на възникнал или евентуален спор. Разрешаването на възникнал или евентуален спор се удостоверява пред изпълнителя с официален документ на държавен орган, със спогодба между спорещите страни или декларация на едната страна за признаване на правата на другата страна.
(5) При всички случаи, изпълнителят няма задължение, да се произнася по спор между възложителя и трето лице относно ползването на услугата.
Чл. 8. (1) Изпълнителят предоставя на възложителя достъп до административен панел за дистанционно използване на услугата.
(2) Възложителят има право да управлява услугата единствено чрез предоставения от изпълнителя административен панел и легитимирайки се с предоставеното му име и парола.
Чл. 9. (1) Възложителят има право да използва услугата добросъвестно, законосъобразно и по предназначение.
(2) Възложителят се задължава да не използва услугата за следното:
2.1. публикуване, разпространяване или предоставяне по всякакъв начин данни, съобщения, текст, компютърни файлове, информация или други материали, които противоречат на българското законодателство, настоящите условия, интернет етиката или добрите нрави и които нарушават правата на трети лица като:
а.Авторски права или сродни на тях права, запазени марки, патент или други права на интелектуална собственост, право на собственост, както и всякакви други имуществени или неимуществени права или законни интереси на трети лица;
b.представляващи търговска, служебна или лична тайна или друга конфиденциална информация;
2.2. публикуване, разпространение или да предоставяне на софтуер или други компютърни файлове, които съдържат вируси или други рискови програми или техни компоненти.
2.З. публикуване или трансфер на нелегални материали.
2.4. публикуване на данни, съобщения, текст, компютърни файлове или други материали, съдържащи заплаха за живота и телесната неприкосновеност на човека, пропагандиращи дискриминация, проповядващи фашистка, расистка или друга недемократична идеология, чието съдържание нарушава права или свободи на човека, съгласно Конституцията и законите на Република България или международни актове, призоваващи към насилствена промяна на конституционно установения ред, към извършване на престъпление и т.н.
(3) Възложителят се съгласява да не използва услугата с цел „СПАМ“ в интернет пространството. Нарушаването на това изискване е основание за преустановяване на предоставяната Услугата, за което Доставчикът уведомява Клиента. При повторно действие Изпълнителят има право да прекрати едностранно предоставянето на Услугата без предупреждение.

Чл. 10. (1) Изпълнителят предприема мерки за защита на личните данни на Клиента съгласно Закона за защита на личните данни.
(2) От съображения за сигурност на личните данни на възложителя, Изпълнителят ще изпрати данните само на e-mail адрес, който е бил посочен от възложителя в момента на регистрацията.

Чл. 11. (1) Във всеки един момент преди, по време или след предоставяне на услугата, Изпълнителят има право да изисква от възложителя да се легитимира и да удостовери достоверността на всяко едно от обявените по време на регистрацията обстоятелства и лични данни.
(2) В случай, че по някаква причина възложителя е забравил или изгубил своите име и парола, изпълнителят има право да приложи обявената „процедура за изгубени или забравени имена и пароли“, достъпна на сайта на изпълнителя.

IV. ИЗМЕНЕНИЕ И ДОСТЪП ДО ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ
Чл.12. (1) Настоящите общи условия могат да бъдат изменяни от доставчика, за което последният ще уведоми по подходящ начин всички клиенти на услугата.
(2) Изпълнителят и възложителят се съгласяват, че всяко допълване и изменение на тези общи условия ще има действие спрямо клиента след изричното му уведомяване от изпълнителя и ако клиентът не заяви в предоставения му 14-дневен срок, че ги отхвърля.
(3) Възложителят се съгласява, че всички изявления на изпълнителя във връзка с изменението на тези общи условия ще бъдат изпращани на адреса на електронната поща, посочена от клиента, при регистрацията за използване на услугата. клиентът на услугата се съгласява, че електронните писма, изпратени по реда на този член, не е необходимо да бъдат подписани с електронен подпис, за да имат действие спрямо него.
Чл.13. Изпълнителят публикува тези общи условия на адрес http://linx.bg/uslovia/, заедно с всички допълнения и изменения в тях.

V. ПРЕКРАТЯВАНЕ
Чл.14. Договорът за предоставяне на услугата се прекратява в следните случай:
(1) С изтичане на срока на договора;
(2) По взаимно съгласие на страните;
(3) При неплащане на уговорената цена в уговорения срок и след едностранно волеизявление на изпълнителя;
(4) При смърт на някоя от страните или при прекратяване на Дружеството или започване на процедура по неговото ликвидиране;
(5) При обективна невъзможност на някоя от страните по договора да изпълнява задълженията си;
(6) При изземване или запечатване оборудването на изпълнителя от държавен орган;
(7) С двуседмично предизвестие на всяка от страните;

Чл.15. Изпълнителят има право по свое усмотрение, без да отправя предизвестие и без да дължи обезщетение, да прекрати едностранно договора, в случай че установи, че предоставяните услуги се използват в нарушение на настоящите общи условия, законодателството в Република България, общоприетите нравствени норми или общоприетите правила за използване на услугата.

VI. ОТГОВОРНОСТ
Чл. 16. В случай на постъпване на оплакване от трето лице за използване на услугата в нарушение на законови разпоредби, правилата на морала или разпоредбите на тези общи условия, страните се съгласяват, че изпълнителят има право да ограничи предоставянето на услугата до изясняване на случая.
Чл.17 Възложителят се задължава да обезщети и освободи от отговорност Доставчика в случаите на:
(1) Неизпълнение от страна на клиента на някое от задълженията по договора;
(2) Нарушения на българското законодателство от страна на клиента;
Чл. 18. Изпълнителят не носи отговорност в случай на невъзможност да предоставя функциониране на услугата през определен период от време поради непреодолима сила, случайни събития, проблеми в интернет, технически или други обективни причини, включително и разпореждания на компетентните държавни органи.

VII. ДРУГИ УСЛОВИЯ
Чл. 19. Възложителят и изпълнителят се задължават да защитават взаимно своите права и законни интереси, както и да пазят търговските си тайни, станали тяхно достояние в процеса на изпълнение договора и тези общи условия.
Чл. 20. В случай на противоречие между тези общи условия и уговорки в специален договор между изпълнителя и възложителя, с предимство се прилагат клаузите на специалния договор.
Чл. 21. Евентуалната недействителност на някоя от разпоредбите на тези общи условия няма да води до недействителност на целия договор.
Чл. 22. Всички спорове между изпълнителя и клиента, породени от тези общи условия или отнасящи се до тях, ако не могат да бъдат уредени по мирен начин чрез преговори, ще бъдат отнасяни за решаване от компетентните граждански съдилища в Република България, като приложимо ще бъде българското право.
Чл. 23. За неуредените в този договор въпроси, свързани с изпълнението и тълкуването на този договор, се прилагат повелителните норми на Република България.
Чл. 24. Настоящите общи условия влизат в сила за всички възложители на 1 Юни 2012 г.
Чл. 25. Настоящите общи условия са достъпни на адрес http://linx.bg/uslovia/